arrow-1 image/svg+xml arrow-2 image/svg+xml arrow-3 image/svg+xml arrow-4 image/svg+xml arrow-5 image/svg+xml arrow-6 image/svg+xml facebookimage/svg+xml googleplusimage/svg+xml instagramimage/svg+xmlmenu-btn-close image/svg+xml menu-btn image/svg+xml pinterestimage/svg+xml tumblrimage/svg+xml warning image/svg+xml

Darmowa dostawa!

REGULAMIN
ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
spółki MyAlpaca sp. z o.o.

 1. Postanowienia Ogólne.
  1. Niniejszym, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz.1204 ze zm.) spółka MyAlpaca sp. z o.o. ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
  2. Niniejszy regulamin określa:
   1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
   2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
   3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   4. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Definicje.Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:
  adres elektroniczny oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
  osoby trzecie osoby inne niż usługodawca i usługobiorca;
  serwis system stron www udostępniony na serwerze internetowym pod adresem myalpaca.eu, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami;
  sklep internetowy sklep internetowy prowadzony przez spółkę MyAlpaca sp. z o.o. pod witryną https://sklep.myalpaca.eu;
  strony usługodawca i usługobiorca;
  system teleinformatyczny zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – prawo telekomunikacyjne;
  środki komunikacji elektronicznej ozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznym, a w szczególności pocztę elektroniczną;
  świadczenie usługi drogą elektroniczną wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne;
  usługi usługi świadczone drogą elektroniczną;
  usługobiorca podmiot korzystający z serwisu;
  usługodawca MyAlpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Krosno, ul. Pużaka 18, 38-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524208, posiadająca numer NIP 6842639013, numer Regon 181151572, o kapitale zakładowym w wysokości 700.000 zł (kapitał został w całości wpłacony).
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
  1. Usługodawca świadczy następujące usługi:
   1. usługi informacyjne;
   2. usługi komunikacyjne;
   3. usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.
  2. Usługi są świadczone przy wykorzystaniu serwisu.
 4. Zakres usług informacyjnych.
  1. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach serwisu poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, zawierającej indywidualnie żądane przez usługobiorcę dane informacyjne.
  2. W ramach usług informacyjnych wyróżnia się w szczególności usługi, w ramach których usługobiorca uzyskuje ogólne informacje dotyczące usługodawcy i profilu jego działalności, oferowanych przez usługodawcę stanowisk pracy a także informacje o osobach wskazanych przez usługodawcę do kontaktu; korzystanie z powołanych w niniejszym punkcie usług zapewniają specjalistyczne zakładki w ramach serwisu w tym zakładki O NAS, CRAFT, FARMA, SKLEP, KONTAKT, WSPOŁPRACA;
 5. Zakres usług komunikacyjnych.
  1. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działem usługodawcy.
  2. W ramach usług komunikacyjnych wyróżnia się w szczególności:
   1. usługi, w ramach których usługobiorca przekazuje usługodawcy informacje związane ze zgłoszeniem się przez usługobiorcę chęci pracy na rzecz usługodawcy; możliwość korzystania z powołanych w niniejszym punkcie usług zapewnia dedykowany adres email biuro@myalpaca.pl w zakładce WSPOLPRACA;
   2. usługi, w ramach których usługobiorca przekazuje usługodawcy informacje związane ze zgłoszeniem przez usługobiorcę chęci współpracy z usługodawcą w zakresie prowadzenia dystrybucji produktów usługodawcy.
 6. Zakres usług w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego.
  1. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego polegają na umożliwieniu usługobiorcy składania zamówień na produkty dystrybuowane przez usługodawcę.
  2. Usługi, o których mowa w ust. 1 wykonywane są przy użyciu i funkcjonalności zakładki „sklep”; funkcjonalność powołanych zakładek umożliwia składanie przez usługobiorcę ofert zakupu produktów dystrybuowanych przez usługodawcę.
  3. Szczegółowe zasady sprzedaży produktów przy wykorzystaniu sklepu internetowego określa regulamin sklepu internetowego.
 7. Warunki świadczenia usług.
  1. W celu prawidłowego korzystania z usług usługobiorca powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
   1. przeglądarka w najnowszej dostępnej wersji Safari, Google Chrom, Firefox, Internet Explorer;
   2. monitor o rozdzielczości 1200×800;
   3. włączona obsługa Cookies i Java Script.
  2. W razie korzystania przez usługobiorcę ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1, usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.
  3. Ze względów bezpieczeństwa usługodawca zastrzega sobie prawo przerwania połączenia z usługobiorcą po upływie nie krótszym niż 2 minuty od chwili dokonania przez usługobiorcę ostatniej czynności.
  4. Świadczenie przez usługodawcę usług drogą elektroniczną jest nieodpłatne.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu
 8. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez usługodawcę z usługobiorcą umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez usługobiorcę z danej usługi.
  3. Niniejszy regulamin jest udostępniany za pośrednictwem strony internetowej myalpaca.eu w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. W szczególności tekst niniejszego regulaminu może być zapisany na dysku i wydrukowany.
  4. Korzystanie przez usługobiorcę z serwisu myalpaca.eu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego postanowień a także z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  5. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usługi. W przypadku opuszczenia przez usługobiorcę strony myalpaca.eu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
 9. Polityka Cookies (ciasteczka).
  1. Cookies (ciasteczka) to krótkie pliki tekstowe zapisywane w systemie usługobiorcy przez system usługodawcy, które mogą być odczytane wyłącznie przez system, który je zapisał.
  2. Cookies (ciasteczka) służą do analizy ruchu na stronie i realizacji zamówienia.
  3. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje cookies: cookies własne (first party cookies) – umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona.
  4. Oprogramowanie służące przeglądaniu stron internetowych w wielu przypadkach może domyślnie dopuszczać umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  5. Ograniczenie stosowania „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
  6. Ograniczenia w stosowaniu cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności serwisu.
 10. Reklamacje.
  1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.
  2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres: MyAlpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Krosno, ul. Pużaka 18, 38-400, lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: craft@myalpaca.pl.
  3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
   1. oznaczenie usługobiorcy;
   2. numer zamówienia
   3. numer telefonu kontaktowego
   4. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
  4. Usługodawca dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez usługodawcę.
  5. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3 nie podlegają rozpatrzeniu.
 11. Postanowienia końcowe.
  1. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do serwisu lub jego części z ważnych przyczyn w tym w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z serwisu, w tym wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę usługobiorcę lub usługodawcę.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego lub stałego zawieszenia dostępności serwisu.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w ramach serwisu informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań usługobiorcy.
  4. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że dane informacje w ramach serwisu sprostają oczekiwaniom usługobiorcy co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez usługobiorcę z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  6. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu myalpaca.eu przez usługobiorcę, a w szczególności polegającego na podaniu przez usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi usługobiorca.
  7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu myalpaca.eu.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie
   1. zmian danych zawartych w ramach serwisu;
   2. zmian parametrów technicznych serwisu;
   3. czasowego lub stałego ograniczenia dostępności serwisu;
   4. całkowitego wycofania serwisu

   w każdym czasie.

  9. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność usługodawcy wobec usługobiorcy ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
  10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Zadzwoń / Call us!
Zadzwoń do nas
  530 605 454
Doradzę Ci jak wybrać właściwą kołdrę, poduszkę lub pościel.
— Dagmara