arrow-1 image/svg+xml arrow-2 image/svg+xml arrow-3 image/svg+xml arrow-4 image/svg+xml arrow-5 image/svg+xml arrow-6 image/svg+xml facebookimage/svg+xml googleplusimage/svg+xml instagramimage/svg+xmlmenu-btn-close image/svg+xml menu-btn image/svg+xml pinterestimage/svg+xml tumblrimage/svg+xml warning image/svg+xml

POLITYKA PRYWATNOŚCI

spółki MyAlpaca sp. z o.o.

§ 1. Postanowienia ogólne.

Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki MyAlpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Bajdy 185 (kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka), wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524208, posiadająca numer NIP 6842639013, numer Regon 181151572 o kapitale zakładowym w wysokości 700.000 zł (kapitał został w całości wpłacony).

§ 2. Definicje.

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

 

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych.

1. MyAlpaca szanuje dane osobowe użytkowników serwisu.

 1. W zakresie dotyczącym funkcjonowania serwisu, MyAlpaca zbiera dane osobowe użytkowników w ramach:
  1. dokonywania przez użytkownika transakcji zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego;
  2. prowadzenia przez MyAlpaca z klientem sklepu internetowego wymiany korespondencji;
  3. wysłania przez użytkownika do MyAlpaca informacji o chęci pracy na rzecz MyAlpaca za pośrednictwem zamieszczonego na stronach serwisu formularza zgłoszeniowego;
  4. wysłania przez użytkownika do MyAlpaca informacji o chęci współpracy z MyAlpaca w ramach prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

4. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 punkt a) i b) MyAlpaca może wykorzystywać do następujących celów:

a) umożliwienia klientom korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego w tym składania przy wykorzystaniu sklepu internetowego zamówień;

 1. obsługi transakcji zakupu w tym wysłania zamówionego towaru;
 2. odpowiedzi na pytania klientów sklepu internetowego;
 3. analizy statystycznej zachowań klientów sklepu internetowego.
 4. przekazywania danych osobowych użytkowników sklepu internetowego podmiotom realizującym płatności oraz podmiotom dostarczającym towary zamówione za pośrednictwem sklepu internetowego.

5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 punkt c) MyAlpaca może wykorzystywać dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

6. Dane osobowe, o których mowa w ust. 2 punkt d) MyAlpaca może wykorzystywać dla potrzeb związanych z nawiązaniem i prowadzeniem współpracy z kontrahentem w zakresie dotyczącym działalności gospodarczej MyAlpaca.

7. W przypadku zamówienia przez klienta informacji handlowej, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego spółki MyAlpaca sp. z o.o., dane osobowe, o których mowa w ust. 2 punkt a) i b) MyAlpaca będzie mógł wykorzystywać na potrzeby przesłania klientowi zamówionej informacji handlowej.

§ 4. Sposób kontaktu – sklep internetowy.

 1. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia przy wykorzystaniu sklepu internetowego, MyAlpaca przesyłać będzie do klienta na podany przez klienta adres elektroniczny wiadomości zawierające potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku złożenia przez klienta zamówienia przy wykorzystaniu sklepu internetowego, MyAlpaca może, dla usprawnienia procesu zakupów, przesyłać do klienta na podany przez klienta adres elektroniczny wiadomość lub kontaktować się z klientem telefonicznie na podany przez klienta numer telefonu jak również kontaktować się z klientem w innej formie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Powołany kontakt może być wykonywany w szczególności celem:
  1. udzielenia odpowiedzi na komentarze klienta;
  2. przekazania klientowi informacji dotyczących zamówienia;
  3. wyjaśniania i korygowania ewentualnych błędów lub niejasności.
 3. W przypadku wyrażenia przez klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej MyAlpaca może przesyłać do klienta na podany przez klienta adres elektroniczny zamówioną informację handlową.

§ 5. Zmiany danych osobowych.

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych, przetwarzanych przez MyAlpaca.
 2. W zakresie dotyczącym wszystkich danych osobowych podanych przez klienta w ramach serwisu użytkownik może dokonywać zmiany swoich danych osobowych w drodze bezpośredniego poinformowania MyAlpaca o zmianie lub usunięciu danych osobowych w szczególności za pośrednictwem telefonu, faxu, listownie, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Danych osobowych użytych do transakcji zakupu nie można zmienić ani usunąć, gdyż są one istotną częścią umowy sprzedaży.

§ 6. Udostępnianie danych osobowych.

1. MyAlpaca nie sprzedaje danych osobowych użytkowników jakimkolwiek osobom trzecim.

2. Na żądanie ze strony uprawnionych organów lub instytucji w tym organów lub instytucji państwowych MyAlpaca udostępni dane osobowe tymże organom lub instytucjom.

3. W pozostałym zakresie, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej polityce prywatności oraz wyjątków określonych w odrębnych uzgodnieniach pomiędzy MyAlpaca a użytkownikiem, MyAlpaca nie udostępnia danych osobowych użytkownika jakimkolwiek osobom trzecim.

4. MyAlpaca udostępnia dane osobowe klientów sklepu internetowego firmom obsługującym wysyłkę towaru, o ile dany klient, dokonując zakupu przy wykorzystaniu sklepu internetowego wybierze sposób dostawy towaru za pośrednictwem kuriera. Nadto, MyAlpaca udostępnia dane osobowe klientów sklepu internetowego podmiotom obsługującym płatności związane z działalnością sklepu internetowego.

§ 7. Przetwarzanie innych danych.

1. Podczas wizyty użytkownika na stronach internetowych serwisu MyAlpaca automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty użytkownika w tym w szczególności:

a) adres IP;

b) nazwa domeny;

c) typ przeglądarki;

d) typ systemu operacyjnego.

2. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

3. Dane zbierane automatycznie MyAlpaca może wykorzystywać do analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych serwisu, zbierania danych demograficznych o użytkownikach serwisu lub do personalizacji stron internetowych.

§ 8. Zabezpieczenie.

1. Komunikacja pomiędzy komputerem użytkownika a serwerem MyAlpaca, gdy MyAlpaca zbiera dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer).

2. Protokół SSL to rodzaj zabezpieczenia, polegający na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer. Informacja wysyłana z serwera do klienta jest również kodowana, a po dotarciu do celu dekodowana.

3. Protokół SSL szyfruje, uwierzytelnia i zapewnia integralność wiadomości.

§ 9. Reklamacje.

 1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach związanych z problematyką uregulowaną niniejszą polityką prywatności.
 2. Reklamacje można składać pisemnie, listem poleconym na adres: MyAlpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Bajdy 185 (kod pocztowy: 38-471 Wojaszówka) lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: craft@myalapca.pl.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 1. oznaczenie użytkownika;
 2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 1. MyAlpaca dołoży starań aby reklamacje były rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez usługodawcę.
 2. Reklamacje nie posiadające danych, o których mowa w ust. 3, nie podlegają rozpatrzeniu.

§ 10. Postanowienia końcowe.

 1. MyAlpaca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w ramach serwisu myalpaca.eu.
 2. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.).
Zadzwoń / Call us!
Zadzwoń do nas
  539 983 930
Doradzę Ci jak dobrać właściwą kołdrę czy poduszkę.
— Lidia