arrow-1 image/svg+xml arrow-2 image/svg+xml arrow-3 image/svg+xml arrow-4 image/svg+xml arrow-5 image/svg+xml arrow-6 image/svg+xml facebookimage/svg+xml googleplusimage/svg+xml instagramimage/svg+xmlmenu-btn-close image/svg+xml menu-btn image/svg+xml pinterestimage/svg+xml tumblrimage/svg+xml warning image/svg+xml

Darmowa dostawa!

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SPÓŁKI MyAlpaca sp. z o.o.

 1. Informacja o podmiocie prowadzącym sklep.
  Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest spółka My Alpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Krosno (kod pocztowy: 38-400), ul Pużaka 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524208, posiadająca numer NIP 6842639013, numer Regon 181151572, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000 zł (kapitał został w całości wpłacony).
 2. Definicje.
  Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

  adres Klienta oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu sklepu;
  cennik opublikowane przez MyAlpaca w sklepie ceny poszczególnych produktów;
  dni robocze dni robocze od poniedziałku do piątku;
  informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  klient potencjalny lub faktyczny nabywca produktów prezentowanych przez MyAlpaca przy wykorzystaniu sklepu;
  konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  MyAlpaca MyAlpaca Sp. z o.o.;
  osoby trzecie osoby inne niż klient i MyAlpaca;
  produkty produkty oferowane przez MyAlpaca do sprzedaży, prezentowane przez MyAlpaca przy wykorzystaniu sklepu;
  przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  regulamin oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego spółki MyAlpaca, wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez MyAlpaca;
  sklep sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem witryny https://sklep.myalpaca.eu;
  strony oznaczają klienta i MyAlpaca;
  umowa sprzedaży oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy MyAlpaca (będącym sprzedawcą) a klientem (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  wada fizyczna wada fizyczna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 3. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu witryny internetowej funkcjonującej pod adresem https://sklep.myalpaca.eu
  2. Sklep stanowi platformę umożliwiającą konsumentom, składanie zamówień na towary znajdujące się w ofercie handlowej My Alpaca za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie.
  4. Witryna sklepu przedstawia wygląd i parametry produktów, które mogą się znajdować w ofercie handlowej My Alpaca.
  5. Treści zamieszczone w ramach sklepu w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamieszczone w ramach sklepu treści w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  6. Ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w Euro (EUR) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). My Alpaca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak cen tych zamówień, które zostały zamówione przed zmianą danej ceny.
  7. My Alpaca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
   1. zmiany danych zawartych w sklepie;
   2. czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych produktów prezentowanych za pośrednictwem sklepu;
   3. wycofywania poszczególnych produktów ze sklepu;
   4. zmiany parametrów technicznych sklepu
 4. Składanie i potwierdzanie zamówień.
  1. Składanie zamówień nie wymaga logowania się.
  2. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim lub angielskim.
  3. Klient dokonuje wyboru produktów z produktów, których wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem sklepu. Wybór produktów następuje przez wpisanie w polu znajdującym się obok produktu („ilość”) ilości wybranych produktów i naciśnięcie opcji „dodaj do koszyka”.
  4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia.
  5. Złożenie zamówienia następuje przez elektroniczne przekazanie przez klienta informacji na temat zestawienia wybranych przez klienta produktów (znajdujących się w elektronicznym koszyku) wraz z następującymi danymi klienta: imię, nazwisko, adres faktury (NIP dla faktur VAT), adres dostawy, adres e-mail. nr telefonu, po wybraniu opcji „złóż zamówienie”. Składając zamówienie klient dokonuje również wyboru formy zapłaty i dostawy/odbioru zamówionego towaru. Stawki opłat za dostawę produktów określane są przez My Alpaca na etapie składania zamówienia.
  6. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. My Alpaca dołoży starań aby zamówienia były rozpatrywane w ciągu 10 dni roboczych następujących po złożeniu zamówienia.
  7. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu są realizowane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Realizacja zamówień poza terytorium Unii Europejskiej następować może wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu realizacji takiego zamówienia z przedstawicielem My Alpaca Sp z.o.o. i potwierdzeniu przez klienta akceptacji kosztów wysyłki.
  8. My Alpaca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając na adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu zamówienia.
  9. Skutkiem prawnym przesłania przez My Alpaca informacji o otrzymaniu zamówienia jest związanie klienta ofertą.
  10. Akceptacja przez My Alpaca oferty jest dokonywana w drodze przesłania do klienta korespondencji elektronicznej – potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przesłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  11. My Alpaca zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez użytkownika w drodze bezpośredniego kontaktu z klientem.
  12. Potwierdzenie przez My Alpaca przyjęcia zamówienia do realizacji dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia stanowi nową ofertę. W takiej sytuacji umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą otrzymania przez My Alpaca oświadczenia klienta o przyjęciu tejże oferty bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przeciwnym razie umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
  13. Oferta My Alpaca, o której mowa w § 4 ust. 12 traci moc po upływie 48 godzin licząc od jej wysłania. Opisany termin stanowi termin do przyjęcie oferty.
  14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach:
   1. wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 10 albo
   2. wskazanych w ofercie My Alpaca, o której mowa w § 4 ust. 12.
  15. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony zgodnie postanowią odmienne.
  16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub w języku angielskim. Potwierdzenie zamówienia przekazywane jest w języku polskim lub w języku angielskim.
  17. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez My Alpaca. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
  18. My Alpaca w związku ze sprzedażą towaru wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon albo fakturę (VAT). Źródłem danych My Alpaca do wystawienia faktury (VAT) są dane wynikające z podane przez klienta w formularzu zamówienia.
  19. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez My Alpaca w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  20. My Alpaca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
  21. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy My Alpaca a klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.
 5. Realizacja zamówień. Płatności.
  1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego My Alpaca dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie 10 dni roboczych  od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przedpłaty, termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia My Alpaca przedpłaty.
  2. W przypadku zaistnienia opóźnień, My Alpaca określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia o tym klienta.
  3. Klient dokonuje płatności za zakupione od My Alpaca produkty w jeden z następujących sposobów:
   1. przedpłata przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu imoje ING Bank Śląski S.A
   2. przedpłata przelewem bankowym za pośrednictwem serwisu Pay U
   3. przedpłata kartą kredytową lub debetową za pośrednictwem serwisu imoje ING Bank Śląski S.A, PayU lub PayPal.
   4. płatność za pobraniem (przy dostawie UPS). Usługa dodatkowo płatna i jest zawarta w kosztach transportu. Przy odbiorze przesyłki zostaną Państwo poproszeni przez kuriera UPS o uregulowanie płatności gotówką. W celu złożenia zamówienia z płatnością za pobraniem prosimy o kontakt na craft@myalpaca.eu
  4. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru/dostawy zamówionego towaru:
   1. odbiór osobisty w siedzibie lub innej placówce MyAlpaca;
   2. dostawa do klienta za pośrednictwem kuriera UPS.
  5. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem kuriera produkt jest dostarczany na koszt klienta.
  6. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta.
  7. My Alpaca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu sklepu umowy sprzedaży:
   1. w przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty – jeżeli przedpłata nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży lub;
   2. gdy towar jest niedostępny w magazynie My Alpaca a Klient nie zaakceptuje wydłużonego terminu realizacji.

   Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy jest poinformowanie klienta o anulowaniu zamówienia i zwrot przedpłaty.

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek do skorzystania z tego prawa.

  8. W przypadku gdy:
   1. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo podjęcia próby jej doręczenia lub;
   2. w przypadku wyboru trybu osobistego odbioru towaru – gdy klient nie odbierze towaru w terminie 7 dni od potwierdzenia dostępności zamówienia do odbioru

   MyAlpaca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

  9. W sytuacji odstąpienia od umowy My Alpaca dokona zwrotu wartości uiszczonej przez klienta ceny, z zastrzeżeniem, że w przypadku uprzedniego podjęcia próby doręczenia za pośrednictwem kuriera kwota zamówienia zostanie pomniejszona o koszty kuriera.
  10. Warunkiem niezbędnym osobistego odbioru towaru w siedzibie my alpaca jest udokumentowanie tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
 6. Informacja handlowa.
  1. My Alpaca nie przesyła do klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
  3. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez klienta na jej otrzymywanie – podczas wypełniania formularza zamówienia rejestracji.
 7. Reklamacje.
  1. Wszelkie reklamacje można składać do My Alpaca w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adres:
   My Alpaca sp. z o.o., adres: Pużaka 18, 38-400 Krosno, e-mail: craft@myalpaca.pl, telefon +48 539 983 930
  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie usługobiorcy wraz z kontaktowym numerem telefonicznym, oznaczenie zamówienia oraz opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji.
  3. O ile z innych regulacji nie wynika odmiennie, My Alpaca będzie rozpatrywać reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Gdyby wyjaśnienie okoliczności faktycznych związanych z reklamacją w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym było niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie powołanych okoliczności było możliwe.
  4. W momencie odbioru przesyłki klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego My Alpaca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać kosztów zwyczajowo przyjętych w stosunkach tego rodzaju.
 8. Kontakt i reklamacje

  1. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę na kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość w celu realizacji umowy.
  2. My Alpacaponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady Produktów na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
  3. W przypadku stwierdzenia wady Produktu, Kupujący uprawniony jest do złożenia reklamacji drogą poczty tradycyjnej na adres Sprzedającego lub na następujący adres e-mail craft@myalpaca.pl.
  4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   1. imię i nazwisko Kupującego;
   2. adres e-mail;
   3. adres do korespondencji;
   4. dołączony dowód zakupu produktu (np. faktura, dowód przelewu itp.);
   5. dokładne oznaczenie reklamowanego Produktu;
   6. dokładny opis wady Produktu;
   7. żądanie w ramach przysługujących uprawnień wynikających z rękojmi,
   8. datę wniesienia i podpis Kupującego, jego organu lub przedstawiciela.
  5. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do żądania zawartego w zgłoszeniu reklamacyjnego, w przypadku uchybienia tego terminu uważa się, że Sprzedający uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Kupującego.
 9. Odstąpienie.
  1. Kupującemu będącemu konsumentem przysługuje na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta prawo do pełnego lub częściowego odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 tej ustawy.
  2. Termin odstąpienia od Umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od Momentu wydania Produktu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres My Alpaca  a, elektronicznej na adres craft@myalpaca.pl.
  3. Sugerowany wzór formularza udostępniany jest pod poniższym linkiem. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy bez skorzystania z formularza nie ma wpływu na skuteczność odstąpienia, pod warunkiem, że zawiera podstawowe informacje dotyczące Kupującego (imię i nazwisko / nazwa), jego danych kontaktowych (adres e-mail i adres korespondencyjny) oraz oznaczenia Produktów objętych odstąpieniem od Umowy,
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, Kupujący ma obowiązek zwrócić do My Alpaca Produkt na własny koszt i ryzyko.
  5. My Alpaca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, przy czym jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez My Alpaca, My Alpaca zwróci Kupującemu jedynie koszt takiej najtańszej dostawy.
  6. My Alpaca dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. My Alpaca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanej od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania, w szczególności koszty czyszczenia, naprawy części. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktów, Kupujący powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  9. Kupującemu zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana (szyta na miarę), wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Za taki produkt uważa się wszelkie Produkty oferowane przez My Alpaca zamawiane przez Kupującego po uprzednim wskazaniu jego rozmiarów i parametrów
 10. Gwarancja

  1. My Alpaca udziela 2 letniej gwarancji na produkt w postaci kołdry wypełnionej włóknem alpaki.
  2. Zakresem gwarancji objęte jest:
   1. zachowanie deklarowanych właściwości termoregulacyjnych włókna alpaki, którym wypełniony jest produkt.
   2. jakości i trwałości ręcznego pikowania produktu i obszycia.
  3. Gwarancja obowiązuje, o ile produkt został zakupiony przez klienta na terytorium UE.
  4. Wady produktu, które objęte są niniejszą gwarancją, ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane bezpłatnie w terminie 30 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia produktu przez klienta do sprzedawcy bądź siedziby producenta.
  5. Gwarancja nie obejmuje obniżania jakości produktu spowodowanego normalnym procesem zużycia, jak również sytuacji w której obniżenie jakości produktu spowodowane jest:
   1. mechanicznym uszkodzeniem produktu;
   2. uszkodzeniem powstałym na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania i konserwacji produktu, jak również użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (np. nadmierna wilgotność).
  6. Instrukcja użytkowania i prania produktu umieszczona jest na metce, a szczegółowa instrukcja prania opisana jest poniżej w punkcie 7.
  7. Instrukcja użytkowania produktu
   1. Zalecane jest użytkowanie kołdry powleczonej poszwa, najlepiej z naturalnej tkaniny.
   2. Zalecane jest regularne wietrzenie kołdry na świeżym powietrzu.
   3. Jeśli zaistnieje konieczność, zalecane jest delikatne pranie chemiczne i suszenie w niskiej temperaturze (na zimno), tak jak suszone są wyroby wełniane (wełna owcza, kaszmir, alpaka).
  8. Warunkiem realizacji uprawnień z niniejszej gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu produktu oraz podpisanej przez sprzedawcę karty gwarancyjnej.
  9. Gwarancja na produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 11. Ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.
  1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://myalpaca.eu.
 12. Postanowienia końcowe.
  1. My Alpaca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, lecz ze skutkiem na przyszłość. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na witrynie internetowej, pod którą funkcjonuje sklep. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży, w zakresie których zamówienia zostały złożone w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
  2. My Alpaca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
  3. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność My Alpaca wobec klientów ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadzwoń / Call us!
Zadzwoń do nas
  530 605 454
Doradzę Ci jak wybrać właściwą kołdrę, poduszkę lub pościel.
— Dagmara