arrow-1 image/svg+xml arrow-2 image/svg+xml arrow-3 image/svg+xml arrow-4 image/svg+xml arrow-5 image/svg+xml arrow-6 image/svg+xml facebookimage/svg+xml googleplusimage/svg+xml instagramimage/svg+xmlmenu-btn-close image/svg+xml menu-btn image/svg+xml pinterestimage/svg+xml tumblrimage/svg+xml warning image/svg+xml

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
SPÓŁKI MyAlpaca sp. z o.o.

 1. Informacja o podmiocie prowadzącym sklep.

  Podmiotem prowadzącym sklep internetowy jest spółka MyAlpaca sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Krosno, ul. Pużaka 18, 38-400, wpisana do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524208, posiadająca numer NIP 6842639013, numer Regon 181151572, o kapitale zakładowym w wysokości 700.000 zł (kapitał został w całości wpłacony).

 2. Definicje.

  Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte w niniejszym § 2 terminy będą miały znaczenie podane poniżej:

  adres Klienta oznacza wskazany przez klienta adres e-mail, adres do korespondencji lub jakikolwiek inny adres wskazany dla celów realizacji uprawnień klienta w zakresie składania i realizacji zamówień przy wykorzystaniu sklepu;
  cennik opublikowane przez MyAlpaca w sklepie ceny poszczególnych produktów;
  dni robocze dni robocze od poniedziałku do piątku;
  informacja handlowa każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  klient potencjalny lub faktyczny nabywca produktów prezentowanych przez MyAlpaca przy wykorzystaniu sklepu;
  konsument osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
  MyAlpaca MyAlpaca Sp. z o.o.;
  niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego;
  osoby trzecie osoby inne niż klient i MyAlpaca;
  produkty produkty oferowane przez MyAlpaca do sprzedaży, prezentowane przez MyAlpaca przy wykorzystaniu sklepu;
  przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
  regulamin oznacza niniejszy regulamin sklepu internetowego spółki MyAlpaca, wraz ze wszelkimi jego zmianami dokonanymi przez MyAlpaca;
  sklep sklep internetowy prowadzony za pośrednictwem witryny http://myalpaca.eu;
  strony oznaczają klienta i MyAlpaca;
  umowa sprzedaży oznacza zobowiązaniowy stosunek prawny pomiędzy MyAlpaca (będącym sprzedawcą) a klientem (będącym kupującym) w postaci umowy sprzedaży zawartej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie;
  wada fizyczna wada fizyczna produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 3. Postanowienia ogólne.
  1. Niniejszy regulamin określa warunki zawierania umów sprzedaży towarów przy wykorzystaniu witryny internetowej funkcjonującej pod adresem http://myalpaca.eu.
  2. Sklep stanowi platformę umożliwiającą konsumentom, składanie zamówień na towary znajdujące się w ofercie handlowej MyAlpaca za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Przy wykorzystaniu sklepu mogą dokonywać zakupu wyłącznie osoby pełnoletnie.
  4. Witryna sklepu przedstawia wygląd i parametry produktów, które mogą się znajdować w ofercie handlowej MyAlpaca.
  5. Treści zamieszczone w ramach sklepu w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zamieszczone w ramach sklepu treści w tym w szczególności wizerunki, opisy i ceny produktów są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
  6. Ceny podawane w sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) lub w Euro (EUR) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). MyAlpaca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w sklepie bez uprzedniego poinformowania o tym klienta. Zmiana ceny nie dotyczy jednak cen tych zamówień, które zostały zamówione przed zmianą danej ceny.
  7. MyAlpaca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie:
   1. zmiany danych zawartych w sklepie;
   2. czasowego ograniczenia dostępności poszczególnych produktów prezentowanych za pośrednictwem sklepu;
   3. wycofywania poszczególnych produktów ze sklepu;
   4. zmiany parametrów technicznych sklepu
 4. Składanie i potwierdzanie zamówień.
  1. Składanie zamówień nie wymaga logowania się.
  2. Zamówienia mogą być składane tylko w języku polskim lub angielskim.
  3. Klient dokonuje wyboru produktów z produktów, których wizerunki i opisy są prezentowane za pośrednictwem sklepu. Wybór produktów następuje przez wpisanie w polu znajdującym się obok produktu („ilość”) ilości wybranych produktów i naciśnięcie opcji „dodaj do koszyka”.
  4. Do złożenia oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego dochodzi poprzez złożenie przez klienta zamówienia.
  5. Złożenie zamówienia następuje przez elektroniczne przekazanie przez klienta informacji na temat zestawienia wybranych przez klienta produktów (znajdujących się w elektronicznym koszyku) wraz z następującymi danymi klienta: imię, nazwisko, adres faktury (NIP dla faktur VAT), adres dostawy, adres e-mail. nr telefonu, po wybraniu opcji „złóż zamówienie”. Składając zamówienie klient dokonuje również wyboru formy zapłaty i dostawy/odbioru zamówionego towaru. Stawki opłat za dostawę produktów określane są przez MyAlpaca na etapie składania zamówienia.
  6. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę we wszystkie dni w roku. MyAlpaca dołoży starań aby zamówienia były rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych następujących po złożeniu zamówienia.
  7. Zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu są realizowane wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. Realizacja zamówień poza terytorium Unii Europejskiej następować może wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu realizacji takiego zamówienia z przedstawicielem MyAlpaca Sp z.o.o. i potwierdzeniu przez klienta akceptacji kosztów wysyłki.
  8. MyAlpaca niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia, przesyłając na adres poczty elektronicznej informację o otrzymaniu zamówienia.
  9. Skutkiem prawnym przesłania przez MyAlpaca informacji o otrzymaniu zamówienia jest związanie klienta ofertą.
  10. Akceptacja przez MyAlpaca oferty jest dokonywana w drodze przesłania do klienta korespondencji elektronicznej – potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przesłania do klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  11. MyAlpaca zastrzega sobie prawo weryfikowania faktu i prawidłowości złożenia zamówienia przez użytkownika w drodze bezpośredniego kontaktu z klientem.
  12. Potwierdzenie przez MyAlpaca przyjęcia zamówienia do realizacji dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia stanowi nową ofertę. W takiej sytuacji umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą otrzymania przez MyAlpaca oświadczenia klienta o przyjęciu tejże oferty bez jakichkolwiek zastrzeżeń. W przeciwnym razie umowa sprzedaży nie zostaje zawarta.
  13. Oferta MyAlpaca, o której mowa w § 4 ust. 12 traci moc po upływie 48 godzin licząc od jej wysłania. Opisany termin stanowi termin do przyjęcie oferty.
  14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta na warunkach:
   1. wskazanych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 10 albo
   2. wskazanych w ofercie MyAlpaca, o której mowa w § 4 ust. 12.
  15. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, w przypadku nie zawarcia umowy sprzedaży na zasadach określonych powyżej, nie dochodzi pomiędzy stronami do zawarcia umowy sprzedaży, chyba że strony zgodnie postanowią odmienne.
  16. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim lub w języku angielskim. Potwierdzenie zamówienia przekazywane jest w języku polskim lub w języku angielskim.
  17. Treść umowy sprzedaży jest utrwalana i zabezpieczana przez MyAlpaca. Treść ofert oraz potwierdzeń przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje utrwalona w formie elektronicznej i zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
  18. MyAlpaca w związku ze sprzedażą towaru wystawia stosowny dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, tj. paragon albo fakturę (VAT). Źródłem danych MyAlpaca do wystawienia faktury (VAT) są dane wynikające z podane przez klienta w formularzu zamówienia.
  19. Informacja o cenie ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez MyAlpaca w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  20. MyAlpaca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
  21. W celu usprawnienia procesu zakupów przy wykorzystaniu sklepu, dopuszczalne jest prowadzenie pomiędzy MyAlpaca a klientem korespondencji e-mail, telefonicznej lub korespondencji w innej formie wykonywanej za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. W szczególności w drodze korespondencji wyjaśniane i korygowane będą ewentualne błędy i niejasności.
 5. Realizacja zamówień. Płatności.
  1. Z zastrzeżeniem zdania drugiego MyAlpaca dołoży wszelkich starań by zamówienie zostało zrealizowane w terminie 14 dni roboczych od chwili zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku dokonywania przez klienta płatności w formie przedpłaty, termin o którym mowa w zdaniu pierwszym liczony jest od daty wpłacenia MyAlpaca przedpłaty.
  2. W przypadku wyczerpania zapasów produktów, MyAlpaca określa dłuższy termin realizacji zamówienia i zawiadamia o tym klienta.
  3. Klient dokonuje płatności za zakupione od MyAlpaca produkty w jeden z następujących sposobów:
   1. przedpłata przelewem;
   2. przedpłata kartą kredytową;
  4. Klient może wybrać następujące sposoby odbioru/dostawy zamówionego towaru:
   1. odbiór osobisty w siedzibie lub innej placówce MyAlpaca;
   2. dostawa do klienta za pośrednictwem kuriera.
  5. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem kuriera produkt jest dostarczany na koszt klienta.
  6. Produkt dostarczany jest pod adres wskazany w zamówieniu złożonym przez klienta.
  7. MyAlpaca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej przy wykorzystaniu sklepu umowy sprzedaży:
   1. w przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty – jeżeli przedpłata nie zostanie dokonana w terminie 3 dni od zawarcia umowy sprzedaży lub;
   2. gdy towar jest niedostępny w magazynie MyAlpaca a Klient nie zaakceptuje wydłużonego terminu realizacji.

   Równoznaczne w skutkach z odstąpieniem od umowy jest poinformowanie klienta o anulowaniu zamówienia i zwrot przedpłaty.

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek do skorzystania z tego prawa.

  8. W przypadku gdy:
   1. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera pomimo podjęcia próby jej doręczenia lub;
   2. w przypadku wyboru trybu osobistego odbioru towaru – gdy klient nie odbierze towaru w terminie 7 dni od potwierdzenia dostępności zamówienia do odbioru

   MyAlpaca ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży.

   Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek do skorzystania z tego prawa.

  9. W sytuacji odstąpienia od umowy MyAlpaca dokona zwrotu wartości uiszczonej przez klienta ceny, z zastrzeżeniem, że w przypadku uprzedniego podjęcia próby doręczenia za pośrednictwem kuriera kwota zamówienia zostanie pomniejszona o koszty kuriera.
  10. Warunkiem niezbędnym osobistego odbioru towaru w siedzibie MyAlpaca jest udokumentowanie tożsamości oraz podanie numeru zamówienia.
 6. Informacja handlowa.
  1. MyAlpaca nie przesyła do klientów niezamówionej informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli klient wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
  3. Zamówienie informacji handlowej następuje poprzez wyrażenie zgody przez klienta na jej otrzymywanie – podczas wypełniania formularza zamówienia rejestracji.
 7. Reklamacje.
  1. Wszelkie reklamacje można składać do MyAlpaca w drodze korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adres:

   MyAlpaca sp. z o.o., adres: ul. Pużaka 18,38-400, Krosno, e-mail: craft@myalpaca.pl, telefon: +48 539 983 930.

  2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie usługobiorcy wraz z kontaktowym numerem telefonicznym, oznaczenie zamówienia oraz opis problemu, będącego podstawą złożenia reklamacji.
  3. O ile z innych regulacji nie wynika odmiennie, MyAlpaca będzie rozpatrywać reklamacje w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Gdyby wyjaśnienie okoliczności faktycznych związanych z reklamacją w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym było niemożliwe, reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie powołanych okoliczności było możliwe.
  4. W momencie odbioru przesyłki klient ma obowiązek sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli klient stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  5. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego MyAlpaca zwraca niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Koszty te nie mogą jednak przekraczać kosztów zwyczajowo przyjętych w stosunkach tego rodzaju.
 8. Zasady szczególne i komunikacja
  1. Akceptując postanowienia niniejszego regulaminu klient wyraża zgodę na kontaktowanie się stron za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonicznie jak również za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.
  2. Na żądanie klienta MyAlpaca wyjaśni znaczenie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu.
  3. W sytuacji niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową MyAlpaca ponosi wobec klienta odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 4-11 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. Do żądań konsumentów opartych na powołanej ustawie MyAlpaca będzie się ustosunkowywał w terminie 14 dni.
  4. Klient, który zawarł umowę sprzedaży przy wykorzystaniu sklepu może od niej odstąpić bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (ściągnij formularz zwrotu).
  5. Termin czternastodniowy, o którym mowa § 8 ust. 4 liczy się od dnia wydania rzeczy.
  6. Klient otrzymuje pisemne potwierdzenie treści zawartej umowy droga komunikacji elektronicznej w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia.
 9. Ochrona danych osobowych i tajemnicy przedsiębiorstwa.
  1. Przekazanie danych poprzez złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych klienta przez, MyAlpaca – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. MyAlpaca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w każdym czasie, lecz ze skutkiem na przyszłość. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na witrynie internetowej, pod którą funkcjonuje sklep. Zmiany postanowień niniejszego regulaminu nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży, w zakresie których zamówienia zostały złożone w okresie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu.
  2. MyAlpaca nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości składania zamówień za pośrednictwem sklepu.
  3. W zakresie zobowiązań związanych z niniejszym regulaminem odpowiedzialność MyAlpaca wobec klientów ograniczona jest do szkód wyrządzonych umyślnie.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zadzwoń / Call us!
Zadzwoń do nas
  539 983 930
Doradzę Ci jak dobrać właściwą kołdrę czy poduszkę.
— Lidia